Strona główna O nas Członkowie Produkty i usługi Publikacje Współpraca Prawo O stali Dla prasy

Użytkownik
Logowanie
Szukaj w serwisie
Kontakt
 


Z A M Ó W


HIPH - statut
Rozdział: 1 2 3 4 5 6   
statut.pdf

Rozdział 2

Cele i zadania Izby

Paragraf 6
Do celów i zadań Izby należy:
 1. Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej członków w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej i usługowej wobec organów władzy państwowej, samorządu terytorialnego oraz samorządowych organizacji gospodarczych, krajowych i zagranicznych.
 2. Kształtowanie i upowszechnianie zasad i norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej.
 3. Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz dokonywanie ocen funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących gospodarki.
 4. Organizowanie i ocenianie przebiegu współpracy członków w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej dla osiągania wspólnych korzyści gospodarczych.
 5. Badanie i analizowanie rynków zaopatrzenia i zbytu.
 6. Organizowanie i współpraca przy opracowywaniu planów modernizacji i restrukturyzacji branż.
 7. Organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i organizacyjno-prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej.
 8. Prowadzenie działalności promocyjnej w handlu zagranicznym na rzecz członków oraz udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z partnerami z zagranicy.

Paragraf 7
Izba realizuje swoje cele i zadania statutowe poprzez:
 1. Współudział w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi życia gospodarczego branż oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków.
 2. Uczestnictwo swoich przedstawicieli w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych.
 3. Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego lub pojednawczego.
 4. Wykonywanie czynności dotyczących legalizacji dokumentów, wydawanie certyfikatów, świadectw i zaświadczeń stosownie do konwencji i zwyczajów handlowych międzynarodowych.
 5. Prowadzenie banku informacji gospodarczych.
 6. Tworzenie fundacji dla popierania inicjatyw gospodarczych branż.
 7. Popieranie rozwoju kształcenia zawodowego.
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej.
 9. Prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, technicznego i ekonomicznego, wykonywanie ekspertyz, konsultingu oraz badań marketingowych.
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej, mającej na celu wygospodarowanie środków wspomagających realizację celów statutowych poprzez udział w programach UE, krajowych i regionalnych oraz działalność obejmującą m.in.:
  1. wydawanie książek, broszur, folderów;
  2. wydawanie kalendarzy;
  3. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;
  4. tworzenie i rozwój baz danych;
  5. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie: hutnictwa, energetyki, inżynierii środowiska;
  6. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego;
  7. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie: organizacji i zarządzania, statystyki ekonomicznej;
  8. badanie rynku i opinii publicznej;
  9. reklamę;
  10. organizację targów, wystaw, konferencji i kongresów;
  11. pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

<<  1 2 3 4 5 6 >>


Strona główna | O nas | Członkowie | Produkty i usługi | Publikacje | Współpraca | Prawo | O stali | Dla prasy
© 2005 StalPort@l s.c. All rights reserved.