Strona główna O nas Członkowie Produkty i usługi Publikacje Współpraca Prawo O stali Dla prasy

Użytkownik
Logowanie
Szukaj w serwisie
Kontakt
 


Z A M Ó W


HIPH - ochrona środowiska

Roczne raporty emisji za 2011 r.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów prowadzący instalację objętą Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz każdy operator statku powietrznego wykonującego operacje lotnicze objęte systemem przedkładają do KOBiZE w terminie do 31 marca zweryfikowany raport roczny emisji CO2 za rok poprzedni. Termin ten należy traktować jako termin wpłynięcia zweryfikowanego rocznego raportu do Krajowego ośrodka. Raport należy przesłać także w formie elektronicznej na adres: roczne_raporty@kobize.pl
Lista weryfikatorów posiadających akredytację do weryfikacji raportów o emisji gazów cieplarnianych www.kobize.pl.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji od 2011 r. funkcjonuje Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza. Zgodnie z art. 7 ww. ustawy, prowadzący instalację jest zobowiązany sporządzić i wprowadzić do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego, raport dotyczący emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza za rok poprzedni. Raport należy wprowadzić do Krajowej bazy za pomocą strony internetowej www.krajowabaza.kobize.pl, za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie, odrębnie dla każdego zakładu. Krokiem umożliwiającym wprowadzenie danych po raz pierwszy do Krajowej bazy jest zarejestrowanie się i utworzenie konta w Krajowej bazie również za pośrednictwem strony internetowej www.krajowabaza.kobize.pl

Projekt przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2013 – 2020

Polska przygotowała projekty wykazów instalacji objętych systemem EU ETS na lata 2013 – 2020 wraz z przydziałem bezpłatnych uprawnień do emisji. Projekty wykazów podlegają obecnie ocenie Komisji Europejskiej. Wskazane przydziały nie są ostateczne i mogą ulec zmianie z uwagi na trwające jeszcze analizy poprawności obliczeń. Ponadto lista ta nie uwzględnia instalacji, co do których istnieją zastrzeżenia wynikające z wcześniejszych analiz. Projekt wykazu instalacji wraz z wstępnymi wielkościami przydziałów bezpłatnych uprawnień do emisji dostępny jest na stronie KOBiZE.

Krajowe środki wykonawcze

W związku z koniecznością przygotowania przez Polskę Krajowych Środków Wykonawczych i określenia wstępnych przydziałów bezpłatnych uprawnień do emisji na okres 2013-2020, KOBiZE przeprowadziło proces zbierania zweryfikowanych danych, zgodnie z zapisami Decyzji Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji. W tym celu przygotowany został elektroniczny formularz (dostępny na stronie KOBiZE. do zbierania danych, na podstawie których określone zostały wstępne bezpłatne przydziały uprawnień dla instalacji. Zawiera on informacje o historycznych poziomach aktywności, na podstawie których określone zostaną bezpłatne przydziały dla poszczególnych podinstalacji wchodzących w skład instalacji, a także informacje o przypisanych do podinstalacjach wielkości emisji, zużycia paliw i surowców.
Więcej informacji na stronie KOBiZE.

Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji

Pełny tekst decyzji komisji.

17.05.2011 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE Decyzja Komisji 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Komisja Europejska, we współpracy z Państwami Członkowskimi i konsultantami, przygotowała zestaw 9 dokumentów z wytycznymi do praktycznego stosowania zapisów zmienionej dyrektywy 2003/87/WE i ww. decyzji:

źródło: www.kobize.pl

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695)

Tekst ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695)

Nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji (opublikowana w Dzienniku Ustaw 13 czerwca 2011 r.) weszła w życie 21 czerwca 2011 r. Określa ona nowe zasady funkcjonowania w Polsce systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Ustawa reguluje min. jakie instalacje są objęte systemem, zasady rozporządzania uprawnieniami do emisji, zasady zdobywania uprawnień do emisji w drodze aukcji, jednak na razie tylko uprawnień pozostałych z niewykorzystanych niektórych rezerw, zasady dotyczące monitorowania emisji przez prowadzących instalacje i operatorów statków powietrznych oraz system sankcji za niewykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy. Wprowadzenie tych przepisów było istotne dla nowych sektorów - włączonych do systemu od 1 stycznia 2013 r. z uwagi na konieczność uzyskania przed 30 czerwca br. zezwoleń na emisję. W dniu wejścia w życie nowych przepisów przestała obowiązywać ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych.

Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. nr 16, poz. 87).

Od 3 lutego 2010 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu. Jego dotychczasowy brak blokował możliwość uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz pozwolenia zintegrowanego.


Taka sytuacja dotyczyła wszystkich przypadków wymagających pozwolenia, w których:
  • emisji podlegały zanieczyszczenia inne niż pył, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ozon, tlenek węgla, benzen oraz ołów,
  • emisja nie była objęta przepisami o standardach emisyjnych z instalacji.
Zakłócenie ciągłości w wydawaniu pozwoleń wynikało z braku obowiązującego aktu prawnego w zakresie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.

W Dzienniku Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2009 r. zamieszczono Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. (pdf) zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.


Decyzja KE ws. uprawnień do emisji

Komisja Europejska 19.04.2010 r. przyjęła polski Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 (KPRU) na lata 2008-2012.

Komisja Europejska przyjęła polską propozycję planu w wysokości 208,5 mln ton uprawnień do emisji rocznie bez zastrzeżeń. Wielkość przydziału uprawnień do emisji dla poszczególnych instalacji jest w zasadzie równa wielkości określonej w obowiązującym rozporządzeniu, a różnice odzwierciedlają dodatkowe uprawnienia przyznane z rezerwy w 2008 i 2009 roku, a także przypadki zamknięcia instalacji. Dodatkowe uprawnienia z rezerwy będą przeznaczone na rozliczanie projektów wspólnych wdrożeń - JI (Joint Implementation), zwłaszcza projektów budowy odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystania biogazu. Jest to zgodne z celami polityki klimatycznej i energetycznej, a także będzie sprzyjać realizacji przepisów o eliminowaniu składowania bioodpadów.Strona główna | O nas | Członkowie | Produkty i usługi | Publikacje | Współpraca | Prawo | O stali | Dla prasy
© 2005 StalPort@l s.c. All rights reserved.