Homepage About us Members Products and services Publications Partnership Law About Steel For the press

User
Login
Search in service
Contact
 
HIPH - regulamin strony

REGULAMIN
STRONY INTERNETOWEJ

Właścicielem Strony internetowej www.hiph.org jest Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa w Katowicach z siedzibą przy ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, tel. 32 788 7777 (dalej: HIPH).
Korzystanie ze Strony i jej części jest bezpłatne, o ile nie zaznaczono inaczej.
Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Witrynie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

WARUNKI LICENCJI

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, raportów i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność HIPH lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
Wykorzystywanie danych z Strony www hiph.org - ich kopiowanie, powielanie w części lub całości lub zmieniane - wymaga uzyskania pisemnej zgody HIPH i opłacenia opłaty licencyjnej. Zastrzeżenie to dotyczy również tekstów, zdjęć, grafik z portalu www.hiph.org
Zainteresowani wykorzystaniem tych materiałów są zobowiązani do złożenia zamówienia u Wydawcy Witryny i Serwisu na adres poczty elektronicznej: hiph@hiph.org
Zamówienie obejmuje udostępnienie tekstu, zdjęcia, lub grafiki wraz z licencją do jednorazowego wykorzystania. Forma przekazania zamówionego materiału oraz opłata licencyjna podlega każdorazowo ustaleniu.
Zamówiony materiał zostanie wydany po przekazaniu dowodu wpłaty na adres poczty elektronicznej: hiph@hiph.org
Licencja pozwala na jednorazowe wykorzystanie materiału. Nie skutkuje przekazaniem autorskich praw majątkowych do tych materiałów. Materiał opublikowany przez licencjobiorcę musi być opatrzony nazwą: Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa lub sygnaturą autora: HIPH oraz nazwą Witryny www.hiph.org, z zastrzeżeniem, iż dalsze powielanie i przetwarzanie materiału jest zabronione.
Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnianych na Stronie w całości lub w części bez zgody Administratora lub w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne, stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

HIPH w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych - działając w tej mierze zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6 p79 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. UE L 119 str. 1) oraz w Ustawie z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
Korzystanie z serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację.

Pliki cookies

Serwis internetowy www.hiph.org korzysta z plików cookie - użytkownik poprzez korzystanie z serwisu wyraża zgodę na ich wykorzystanie.
Szanujemy Państwa prawo do prywatności. Dlatego HIPH właściciel Witryny www.hiph.org - opracował poniższe zasady, które prezentują nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.
Pliki cookies służą twojej przeglądarce internetowej do przechowywania informacji na temat odwiedzanych stron.
Pliki cookies służą do poprawy działania i wydajności strony.
Zbierają informacje o sposobie korzystania z serwisów i jego funkcjonalności. Na podstawie danych statystycznych o odwiedzaniu stron oraz akcji podejmowanych przez Użytkownika, możemy dostosować i ulepszać nasze strony do jego potrzeb, zwracając uwagę na treści jakimi się interesuje oraz mechanizmy z których korzysta.
Pliki cookies zapisywane są w przeglądarce Użytkownika. Przeglądarka pozwala na pełną kontrolę plików cookies. Informację jak kontrolować pliki cookie znajdują się na stronach producentów przeglądarek oraz w pomocy.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

HIPH dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.
Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
HIPH nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej Użytkowników.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Jako właściciel witryny www.hiph.org nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych:

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz zamówienia raportu, czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe, zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Zmiany w polityce ochrony prywatności witryny www.hiph.org:

Rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszej witryny internetowej mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności. O wszelkich zmianach - wynikających ze zmiany prawa, wpływających na treść Regulaminu - poinformujemy bezzwłocznie użytkowników serwisu na stronie www.hiph.org

Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących dokumentu o ochronie prywatności, warunków korzystania z witryny www.hiph.org czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: hiph@hiph.org

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników, przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa.

Klauzula informacyjna

Dobrowolne podanie danych osobowych i wysłanie formularza kontaktowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w formularzu. Dane osobowe uzyskane w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego, będą przetwarzane przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z zachowaniem poniższego obowiązku informacyjnego, w celu umożliwienia skontaktowania się z osobą lub podmiotem wypełniającym formularz kontaktowy. Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że Administratorem danych osobowych ujawnionych w formularzu kontaktowym jest Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Katowicach ul. Lompy 14. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: podany w pkt. 1 lub email: hiph@hiph.org

Okres przetwarzania danych – dane będą przechowywane przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi/skontaktowania się z osobą lub podmiotem wypełniającym formularz kontaktowy. Administrator Państwa danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzenia danych osobowych. Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym Spółka zleca wykonywanie takich czynności. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora :

  • dostępu do Państwa danych osobowych,
  • sprostowania Państwa danych osobowych,
  • usunięcia Państwa danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych i ich przenoszenia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wysłania formularza kontaktowego i udzielenia odpowiedzi/ skontaktowania się z osobą lub podmiotem wypełniającym formularz kontaktowy. Nie podanie danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi lub skontaktowanie się z osobą lub podmiotem wypełniającym formularz kontaktowy. Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

Postanowienia końcowe

HIPH zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika. O jego zmianie HIPH informuje poprzez umieszczenie w Serwisie nowej treści Regulaminu.
HIPH jest uprawniona do zawieszenia działalności Serwisu lub jego zamknięcia, w całości lub w odniesieniu do niektórych udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności.
Wszelkie spory pomiędzy HIPH a Użytkownikiem, Strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby HIPH.Homepage | About us | Members | Products and services | Publications | Partnership | Law | About Steel | For the press
© 2005 StalPort@l s.c. All rights reserved.